DOSEN MD

NO Nama Gelar
1 AKH.BUKHARI Dr. H. , M.Ag
2 M. ABZAR D Dr. , M.Ag
3 M. TAHIR Dr. , S.Ag, MM
4 SAMSIR S.Ag, M.Hum
5 MUHAMMAD MUNDZIR Drs. H. , MH